Hírek

Óvodai, Családi Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021 nevelési évre

Óvodai, Családi Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021 nevelési évre

2021-04-19 17:47:12

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése, valamint a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján a 2021/2022. nevelési évre az Óvodai, Családi Bölcsődei beíratás időpontja:

2021. április 20-tól – április 23-ig,

keddtől - péntekig 8-16 óráig tart.

Óvodai, Családi Bölcsődei beiratkozás, felvétel:

 • Az Óvodai, Családi Bölcsődei felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. (Nkt. 49. § (1) bek.)
 • Óvodai, Családi Bölcsődei felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Solymosy Óvodában az óvodavezetőnél, 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság ú. 164. szám alatt. Ehhez az óvoda beosztást készít a nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozólag, melyről a szülőket értesíti, illetve ezzel kapcsolatosan a felmerülő kérdéseket a 37/370-005/113 telefonszámon tehetik fel a szülők. (EMMI határozat 1.)
 • Az óvodába elektronikus úton is bel lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai, családi bölcsődei nevelési napon kerül sor.
 • Amennyiben a beíratás rendjében változás következik be, a szülőket értesítjük.
 • Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2021/2022. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
 • A nevelési év 2021. szeptember 1.-től 2022. augusztus 31.-ig tart.
 • A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 • A 2021/2022-es nevelési évben a 2021. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekek részvétele kötelező az óvodai nevelésben.
 • Kérjük, hogy azok a szülők is jelezzék gyermekük óvodai ellátási igényét, akik a következő tanév ideje alatt várhatóan munkába állnak, és gyermekük ez idő alatt betölti a 3. életévét. Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
 • A hatályos jogszabályok szerint – Köznevelési törvény 8.§ (1) bek. - az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a beiratkozási időszakban jelezzék. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek anyakönyvi kivonata, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványa, amennyiben ezzel rendelkezik,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik az erről szóló szakvélemény.

Családi Bölcsődei igénybevétel esetén ezek mellé:

 • a gyermek oltási kiskönyve.
 • Az intézmény Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető gyermekeket. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi, enyhe értelmi, látási - gyengén látó-, hallási - nagyothalló -, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral, autizmus spektrum zavarral küzdő, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő közösségbe integrálható gyermekeket.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára alapján történik.
 • Halmozottan Hátrányos Helyzetű, Hátrányos helyzetű, illetve a Gyámhatóság által kezdeményezett esetben a gyermek felvétele kötelező.