Solymosy Óvoda és Sólyomfióka Családi Napközi

Cím: 3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 164.

Telefon: 37/370-005

“A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen”

Hermann Alice

Óvoda vezetője: Bíróné Nádudvari Éva

Az óvoda honlapja:  www.solymosyovoda.hu

Óvodapedagógusok:
Bíróné Nádudvari Éva
Dobre Attiláné
Farkas Gáborné
Feketéné Reviczki Hajnalka
Hajdu Lászlóné
Királyné Nyilas Tünde
Kovács Éva
Szőke Jánosné
Tóth Éva
Pedagógiai asszisztens:
Kisné Csépány Bernadett
Dajkák:
Kovács Istvánné
Kuris Istvánné
Nyilas Szabolcsné
Rozsnyai Ilona
Ellátást nyújtó személyek:
Kissné Berdó Erika
Iványi Erika
 
Konyhai dolgozók:
Szabó Imréné
Hibó Lászlóné
Palkó Lászlóné
Nagyné Zaja Judit
Patócsné Kovács Erika
Gyöngyössolymos, a Mátra lábánál gyönyörű környezetben meghúzódó falucska, lélekszáma: 3251 fő.
Az első óvodai csoportot 1954-ben alapították.
1966-ban teljesen új helyen romantikus környezetben építettek 2 csoportos óvodát, majd bővítették 3 csoportosra.
1998-ban, ez évben viszont ezt az épületet felújították, kibővítették 4 csoportosra és felszerelték modern konyhával.
Óvodánk jelenleg a falu középpontjában helyezkedik el, mint egy kis ékszerdoboz a XXI. századnak megfelelő adottságokkal.

A modern csoportszobákhoz külön-külön öltöző, mosdó és wc társul, amely a higiéniai követelményeknek teljes mértékben megfelel. A csoportszobák tágasak, világosak és jól felszereltek. A dolgozók kényelmét külön ebédlő, zuhanyzó és öltöző szolgálja.

Az óvoda teleknagysága megfelelő, az udvari játékterület fákkal, bokrokkal, játékszerekkel tagolt. Biztosítja a gyermekek megfelelő mozgásigényét. A méretükben változó mászókák és csúszdák gyakorlási lehetőséget nyújtanak a mászó a függő és egyensúlyozó gyakorlatokhoz.
A homokozók lehetőséget biztosítanak a kézügyesség fejlesztéséhez, a kreativitáshoz.
A madárvédelem érdekében etetőket, odúkat helyeztünk el.
Helyi Óvodai Programunkban:
Azokat a műveltségtartalmakat közvetítjük a gyermekek számára, amely részei az egyetemes emberi, értékeknek a majdani felnőtt műveltségének, és amelyeket aktuális fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni s eközben boldog gyermekkorukat megőrizhetik .A gyermeki személyiség kibontakozását elősegítve, az egyéni sajátosságokat és az eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve tervszerűen kívánjuk fejleszteni a szociális és értelmi képességeket, amelyek biztosítják a sikeres iskolai beilleszkedést, a megfelelő teljesítményt.
Nevelő fejlesztő tevékenységünk alapjának és feltételének tekintjük a tartalmas partnerkapcsolatok működtetését.
A 8 fő óvodapedagógus végzettsége, szakmai hozzáértése, kreativitása, tervszerű folyamatos továbbképzése és önképzése biztosítja a pedagógiai hitvallásunkban megfogalmazott célunk maradéktalan megvalósítását, amelyben partnerek a szakképzett dajkák.
Az óvodai nevelés feladata:

 

1. Érzelmi nevelés és szocializáció:
Kedvező érzelmi légkör, érzelmi biztonság megteremtése, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatása a családi neveléssel együtt. Erkölcsi, akarati tulajdonságok megfelelő irányba való fejlesztése.

2. Egészséges életmód kialakítása:
Az egészséges életvitel igényének alakítása, optimális testi fejlődés elősegítése, helyes táplálkozási szokások alapjainak lerakása, egészségvédelem, a mozgás megszerettetése, mozgásigény rendszeres, változatos kielégítése.

3. Értelmi képességek fejlesztése:
Komplex személyiségfejlesztés az életkori sajátosságokra építve változatos tevékenységek során. A gyermeki kíváncsiságot kielégítve olyan tevékenységek, élethelyzetek megvalósítása során, melyben a gyerekek megtanulnak eligazodni, tevékenykedni, együttműködni az őket körülvevő természeti, társadalmi környezetben, alkalmassá válnak a különböző élethelyzetek megoldására.
Sajátos nevelési igényű gyerekek fogyatékosságaiból eredő hátrányok csökkentésével a társadalomban jól eligazodó, teljes értékű gyermekek nevelése, esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára óvodai integráció lehetősége szükség szerint.

4. Környezet és természetvédelem:
A gyerekeket körülvevő környezet megismertetése, változások felfedezése, elemzése, emberi értékrend kialakítása a természettel kapcsolatban. Az értékek megőrzése, a természet szeretetére, a természet védelmére, óvására való neveléssel a környezet tudatosabb emberi magatartás csíráinak elültetése.

5. Hagyományápolás:
Helyi népszokások megismertetése, a gyermeki lélek ápolása népi kultúránk, néphagyományaink szépségeinek felfedeztetésével.

6. Kommunikáció, anyanyelvi fejlesztés:
Mindez gyermekközpontú, szeretetteljes, egyéni sajátosságokhoz ragaszkodó, családias légkörben igyekszünk megvalósítani a mindennapok során. Nevelésünk középpontjában a játék, a játékba ágyazott változatos ismeret és tapasztalatszerzés áll, melyben komplex módon valósul meg az egyénre szabott készség és képességfejlesztés.
Ezáltal szeretnénk elérni, hogy az óvodánkba járó gyerekek minden téren alkalmassá váljanak az iskolai élet sikeres megkezdésére. Mindezeket egy nyitott, sokoldalúan képzett, szülőkkel együttműködő nevelőközössé igyekszik megvalósítani.

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Az intézmény neve: Solymosy Óvoda
Az intézmény címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság ú. 164.
Óvodavezető: Bíróné Nádudvari Éva
Az intézmény elérhetősége: 37/370-005/113 – 114 m.
E-mail cím: solymosy@externet.hu
Alapító okirat száma 22/2014
OM azonosító 031394

 

A kormány 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a Solymosy Óvoda a következő adatokat teszi közzé:

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

A Köznevelési törvény értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig veheti fel a jelentkező gyermekeket a törvény, és a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig. Felvehető intézményünkbe továbbá az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

 

 1. A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően harminc nappal  közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján.

Az óvodai beiratkozásra 2017. április 20.-a és május 20.-a között kerül sor.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által meghatározott időpontban.

Ha gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a jegyzőt.

Csoportok száma:

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 4 csoport

 

 1. Intézményi térítési díj:

Intézményünkben az étkezésért kell térítési díjat fizetni. Az étkezési díj megállapítására a törvény által meghatározott gyermekétkeztetési szabályok vonatkoznak. Az étkezési díj összegét (tízórai, ebéd, uzsonna) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testületének az önkormányzati intézkedések élelmezési nyersanyag normáiról, térítési díjáról és a munkahelyi étkezésről szóló mindenkor hatályos rendelete alapján a jegyző határozza meg minden év március 31.-ig a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján.

Napi térítési díj: 446 Ft/nap/fő

A törvény értelmében ingyenesen étkezhet:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, (önkormányzati határozat)
 • a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek (orvosi szakvélemény)
 • az az egészséges gyermek, akinek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos (szülői nyilatkozat)
 • akinek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek (szülői nyilatkozat)
 • akinek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (szakhatósági határozat)
 • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, nettó összegének 130%-át (2016. évben a 95.960 Ft-ot). (szülői nyilatkozat)

Az étkezési díj befizetése mindig a tárgyhót követő hónap 10. napjától három munkanapon történik, reggel 7 órától, délután 15 óráig az óvodában az intézmény élelmezésvezetőjénél.

 

 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai:

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzata, annak fenntartója és képviselőtestülete 2016. júniusi ülésén a Solymosy Óvoda 2015/2016. tanévről készült beszámolóját elfogadta.

 

 1. Az óvoda nyitvatartási rendje:

Az intézmény nyitva tartása:

Hétfő – Péntek: reggel 7 órától – délután 17 óráig

 • Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan működik, szükség szerint 6 órától lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel.
 • A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

 

A nevelési év rendje:

A nevelési év 2016. szeptember 1.-tő l- 2017. augusztus 31.-ig tart.

Intézményünk a 2016/2017 nevelési évben a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tart zárva:

Téli zárva tartás ideje: 2016.12.27. – 2016.12.30.

A nyári zárva tartás ideje: 2017.07.24. – 2017.08.18. – melyről 2017. február 15-ig értesítjük a szülőket.

Tervezett nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap.

 

Ünnepek, megemlékezések rendje:

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves Munkatervben meghatározottak szerint történik.

Nemzeti és Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink:

Esemény Időpont
Mikulás ünnepség 2016. 12. 02-05.
Gyermek Karácsony 2016. 12. 20.
Gyermekek Farsangi bálja 2017.02.17.
Gyermekek Farsangi bálja 2017.02.17.
Nemzeti Ünnep 2017.03.14.
Húsvét 2017.03.13.
Anyák napi megemlékezés 2017.05. 02-05
Május 1. – i készülődés, májfa állítás 2017.04. 28.
Óvodai gyermeknap 2017.05.25.-26
Évzáró 2017.06. 05.- 09.
Nemzeti összefogás napja 2017.06.06.

Egyéb ünnepek, rendezvények rendje a Munkatervben meghatározva.

 

 1. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:

 

 1. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Pedagógiai Program
 • Házirend
 • Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.

A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratáskor – minden szülő számára átadásra kerül.

 

 1. Személyi feltételek:

Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelel.

Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Felsőfokú óvodapedagógusi diplomával rendelkezik: 9 fő
Tanítói diplomával rendelkezik: 1 fő
Szakvizsgázott: 1 fő
Vezető óvodapedagógus: 1 fő

 

Pedagógiai asszisztens száma: 1 fő

Érettségizett: 1 fő

 

Dajkák száma: 4 fő

Dajka szakképesítéssel rendelkezik: 4 fő
Főiskolai diplomával rendelkezik: 1 fő
Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik: 2 fő
Szakmunkás végzettségű: 1 fő

 

 

Konyhai dolgozók száma: 6 fő

Élelmezésvezető: 1 fő
Szakács: 2 fő
Konyhai kisegítő: 3 fő

 

Családi Napköziben dolgozók száma: 3 fő

Ellátást nyújtó személyek száma: 2 fő

Főiskolai diplomával rendelkezik: 1 fő
Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik: 2 fő

Kisegítő személyzet száma: 1 fő

Dajka szakképesítéssel rendelkezik, szakmunkás végzettségű: 1 fő

 

Óvodai csoportok száma: 4 csoport

Csoportok: Korosztály Csoportvezető óvodapedagógusok,

Dajka

Mackó csoport Nagycsoport Tóth Éva

Szőke Jánosné

Rozsnyai Ilona

Süni csoport Nagy-középső csoport Királyné Nyilas Tünde

Farkas Gáborné

Kuris Istvánné

Cica csoport Középső-kiscsoport Hajdu Lászlóné

Kovács Éva

Nyilas Szabolcsné

Katica csoport Kis-minicsoport Feketéné Reviczki Hajnalka

Dobre Attiláné

Kovács Istvánné

 

 

Családi Napközis csoportok száma: 2 csoport

 

Sólyomfióka Családi Napközi 1. csoport: Iványi Erika

Eperjesi Krisztina

Sólyomfióka Családi Napközi 2. csoport: Kissné Berdó Erika

Eperjesi Krisztina

 

A közzétételi lista felülvizsgálata szükség szerint, de legalább nevelési évenként egyszer, a statisztikai jelentés megküldését követő tizenöt napon belül.

Gyöngyössolymos, 2016.10.03.

Bíróné Nádudvari Éva

óvodavezető